تلفن (خط ویژه):

دور آزمایشگاه در 10دقیقه

دور آزمایشگاه در 10دقیقه
  • ۱ نمایش

دور آزمایشگاه در 10دقیقه

آزمایشگاه پاتوبیولوژی جم دارای بخش‌های:بخش هورمون شناسی، بیوشیمی خون، هورمون، بیوشیمی هماتولوژی، پاتولوژی، بخش آنالیز ادرار، میکروب‌شناسی و ... جهت ارائه خدمات تشخیص پزشکی می‌باشد.

دور آزمایشگاه در 10دقیقه