عکس 1عکس 2عکس 3
اعضای آزمایشگاه


 

اعضای آزمایشگاه

 

 

 

 

 

آقای دکتر سید قاسم میربهاری:

 

متخصص  پاتولوژی بالینی و تشریحی

دارای بورد تخصصی پاتولوژی بالینی و تشریحی

موسس و مسئول فنی آزمایشگاه

 

 

خانم مژگان قنبری:

مدیر داخلی آزمایشگاه

 

آقای مسلم کرمی:

سوپروایزر آزمایشگاه

 

دکتر انور فتح اللهی:

دکتری تخصصی ایمونولوژی پزشکی

مسئول بخش مولکولی و واحد ایمونوفلورسانس آزمایشگاه