عکس 1عکس 2عکس 3
آدرس و شماره تماس آزمایشگاه


 

کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، خیابان دارایی، نبش کوچه لادن، آزمایشگاه پاتوبیولوژی جم

شماره تماس: 

083-37277777