عکس 1عکس 2عکس 3
راهنمای جوابدهی آنلاین مراجعین


 راهنمای جوابدهی آنلاین

مراجعین گرانقدر آزمایشگاه می توانند بعد از دریافت پیامک آماده شدن نتایج از طرف آزمایشگاه در وب سایت این مرکز نسبت به دریافت نتایج خود اقدام فرمایند.

مراجعین گرانقدر آزمایشگاه می توانند بعد از دریافت پیامک آماده شدن نتایج از طرف آزمایشگاه به وب سایت این مرکز به نشانی JAM-LAB.IR مراجعه نموده و در بخش جوابدهی آنلاین گزینه جوابدهی مراجعین را انتخاب نمایند. در ادامه جهت رویت و چاپ نتایج کافی است برای نام کاربری شماره پذیرش و برای رمز ورود شماره موبایلی را که در هنگام پذیرش ارائه نموده اند وارد نمایند. شماره پذیرش باید بدون خط فاصله وارد شود.