عکس 1عکس 2عکس 3
بخش هورمون شناسی


 در این بخش سطح انواع هورمون ها با پیشرفته ترین تجهیزات مبتنی بر روش های بر ایمونواسی مورد ارزیابی قرار می گیرند.