عکس 1عکس 2عکس 3
بخش ایمونولوژی و سرولوژی


 در این بخش تست های سرولوژی برای تشخیص بیماری هایی از قبیل بیماری های عفونی، روماتولوژیک و خودایمنی انجام می شود.