عکس 1عکس 2عکس 3
واحد ایمونوفلورسانس


 این واحد از آزمایشگاه پاتوبیولوژی جم مجهز به مواد و تجهیزات مرتبط با این حوزه از قبیل میکروسکوپ فلورسانس و پنل کامل آنتی بادی های کونژوگه  شامل anti-IgG، anti-IgA، anti-IgM، anti-C3، anti-C1q، anti-C4،anti-fibrinogen ، anti-kappa، anti-lambda  و همچنین کوکتل آنتی بادی توتال (که خود همزمان حاوی anti-IgG، anti-IgA، anti-IgM است) بوده و تست های ایمونوفلورسانس مستقیم (DIF) جهت تشخیص بیماری های تاولی پوستی/دهانی و کلیوی را انجام می دهد. همچنین تست های IIF جهت تشخیص بیماری های روماتولوژیکی نیز در این واحد انجام می گردد.