عکس 1عکس 2عکس 3
بخش هماتولوژی


 در این بخش علاوه بر ارزیابی سلول های خون محیطی، تست های انعقادی نیز انجام می گردد.