عکس 1عکس 2عکس 3
بخش تشخیص مولکولی


این بخش قابلیت انجام آزماشات مولکولی بر روی انواع نمونه ها از قبیل نمونه خون، نمونه های سواپ مجاری تنفسی، مایعات بدن، بافت های بیوپسی شده و حتی بلوک های پارافینه بافت را دارا می باشد. در این بخش  طیفی از آزمایشات عفونی از قیبل COVID-19، آنفلوانزا، HPV، TB و نیز آلل های HLA از جمله HLA-B27، HLA-B51 و HLA-B5 مورد ارزیابی قرار می دهد. لازم به ذکر است که این آزمایشگاه موفق شده است گواهی صلاحیت را از عالی ترین نهادهای ملی برای تشخیص COVID-19 و آنفلوانزا اخذ نماید که به ترتیب آزمایشگاه مرجع کشوری COVID-19 مستقر در انستیتو پاستور ایران و آزمایشگاه مرجع مرکز ملی آنفلوانزا مستقر در دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشند.