عکس 1عکس 2عکس 3
بخش میکروبیولوژی


 در این بخش کشت باکتری از انواع نمونه های گرفته شده از بیماران مشکوک به عفونت مورد کشت قرار می گیرد.