عکس 1عکس 2عکس 3
شاخه کلینیکال پاتولوژی


 بیشترین حجم نمونه های آزمایشگاه مربوط به این بخش است و ظرفیت پذیرش تا 10 هزار بیمار را در ماه دارد.

این بخش خود شامل بخش ها و واحد های زیر می باشد:

بخش هماتولوژی

بخش بیوشیمی بالینی

بخش هورمون شناسی

بخش میکروبیولوژی

بخش آنالیز ادرار

بخش ایمونولوژی و سرولوژی

بخش آندرولوژی و آنالیز اسپرم

بخش تشخیص مولکولی

واحد میکروسکوپ فلورسانس